image banner
Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản: Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030; Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 21/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số  20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam tại thành phố Hải Phòng đến năm 2030; Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tặng quà của thành phố hằng năm tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 2/9; Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 25/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Chương trình an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quỵết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nuớc trong tình hình mới và Chương trình hành động số 50-CTr/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TVV; Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Đề án duy trì và mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023- 2024; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 28/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai "Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" giai đoạn 2024-2025; Văn bản số 2318/UBND-VX ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đau mắt đỏ; Văn bản số 2346/UBND-VXVX  ngày 26/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Văn bản số 2356/UBND-KTĐN ngày 28/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Văn bản số 6490/VP-NCKTGS ngày 21/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hưởng ứng Cuộc thi trực truyến “tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam; Văn bản số 1677-CV/BTGTU ngày 20/9/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc gửi tài liệu tuyên truyền chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam; Văn bản số 34/BATGT ngày 27/9/2023 của Ban An toàn giao thông thành phố về việc phối hợp tuyên truyền dịch vụ công toàn trình Đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Văn bản số 3381/SNN- KN ngày 22/9/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP năm 2023; Văn bản số 2271/STTTT-TTBCXB ngày 21/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ thông tin, tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) (văn bản gửi kèm theo),

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng thông tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam từ ngày 10- 11/9/2023 theo nội dung tài liệu “Hỏi – Đáp về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden” do Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo phối hợp với Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên internet và mạng xã hội liên quan đến chuyến thăm.

2. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung; về tình hình triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tặng quà của thành phố hằng năm tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 2/9.  

3. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” và các phong trào, cuộc vận động nhân đạo khác; nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội.

4. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến người dân và các cơ quan, doanh nghiệp các nội dung của Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ trên các sản phẩm thông tin nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biểu dương các điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, phản ánh những tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

5. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW và
Chưong trình hành động số 50-CTr/TU đến cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và Nhân dân.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công nghệ sinh học, về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân; giới thiệu các thành tựu công nghệ sinh học và khả năng ứng dụng; tuyên truyền khuyến khích các cấp, các ngành, người dân sử dụng các sản phẩm công nghiệp sinh học sản xuất trong nước.

6. Tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 28/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai "Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" giai đoạn 2024-2025.

7. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, gắn với thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; góp phần thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025.

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chú trọng tuyên truyền đẩy đủ các thông tin đến người dân về thị trường lao động, về phong tục tập quán, chính sách pháp luật của các nước mà người lao động sẽ đến làm việc.

9. Tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phát triển y tế biển, đảo và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển y tế biển, đảo đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

10. Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đến năm 2030 nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và quản lý, phát triển du lịch nông thôn trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị đặc trưng, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và tự nhiên đặc sắc, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cải thiện sinh kế, thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường.

11. Tăng cường tuyên truyền về bệnh đau mắt đỏ để người dân hiểu được nguyên nhân, đường lây và các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng; thường xuyên phát các thông điệp, khuyến cáo cộng đồng trên phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ của Bộ Y tế; khuyến cáo đưa người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có biểu hiện nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ, triệu chứng kéo dài hơn 1 tuần, nặng lên hoặc không cải thiện, mắt có mủ hoặc chất nhầy, sốt kèm đau nhức.

12. Thông tin tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc triển khai Chương trình cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho cộng đồng tại địa phương góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân nơi triển khai.

13. Tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, 2 tổ chức, cơ quan, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

14. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

15. Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố về việc tăng cường triển khai dịch vụ công toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi có nhu cầu nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

16. Hỗ trợ thực hiện thông tin, tuyên truyền về Hội chợ Nông nghiệp và triển  lãm sản phẩm OCOP năm 2023 để người dân Hải Phòng được biết và tham dự Hội chợ tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp được diễn ra từ ngày 20/10 đến 24/10/2023.

17. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” bằng các hình thức phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tích cực tham gia.

18. Tuyên truyền, chia sẻ các thông tin về chuỗi  các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và đặt banner giới thiệu “Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) liên kết đến địa chỉ: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/Tin-tuc-su-kien.aspx?Cat=194 (trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh).

Tài liệu đính kèm tại đây

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 18/9/2023

Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 18/9/2023

Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 20/9/

Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21/9/2023

Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 22/9/2023

Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 22/9/2023

Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 25/9/

Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 27/9/

Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 27/9/2023

Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 28/9/

Văn bản số 2318/UBND-VX ngày 22/9/2023

Văn bản số 2346/UBND-VXVX  ngày 26/9/2023

Văn bản số 2356/UBND-KTĐN ngày 28/9/2023

Văn bản số 6490/VP-NCKTGS ngày 21/9/2023

Văn bản số 1677-CV/BTGTU ngày 20/9/2023

Văn bản số 34/BATGT ngày 27/9/2023

Văn bản số 3381/SNN- KN ngày 22/9/2023

Văn bản số 2271/STTTT-TTBCXB ngày 21/9/2023

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang