image banner
Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản:  Kế hoạch số 180/KH-MTTQ-BTT ngày 18/10/2023 của Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hải Phòng; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 03/KH-BATGT ngày 20/10/2023 của Ban An toàn giao thông thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế gii tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2023; Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023;Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nâng cao Chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023-2024; Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Văn bản số 7089/VP-GT ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, đàm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; Văn bản số 911/TTCS-TQ ngày 13/10/2023 của Cục Thông tin cơ sở về hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023; Văn bản số 920/TTCS-VP ngày 16/10/2023 của Cục Thông tin cơ sở về phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 2); Văn bản số 2133/STP - PBGDPL ngày 12/10/2023 của Sở Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”; Văn bản số 3889/SNN-KLngày 26/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư (văn bản gửi kèm theo),

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hải Phòng; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029; tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử, truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kết quả về việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền những kết quả hoạt động của MTTQ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới.

2. Tuyên truyền Chủ đề Tháng hành động năm 2023: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và  trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; kiến thức pháp luật về bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

3. Triển khai lựa chọn, tải các chương trình phát thanh có nội dung phù hợp với yêu cầu công tác tuyên truyền ở địa phương, đơn vị để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn tại địa chỉ Cổng Thông tin điện tử của Bộ thông tin và Truyền thông:

https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/160605/Danh-sach-cac-chuong[1]trinh-phat-thanh-nam-2023--dot-2-.html

4. Phổ biến, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” .

5. Tuyên truyền, phổ biển rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tường niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, những dau thương, mất mát do tai nạn giao thông; những đia chỉ cân được nhận dược sự giúp đỡ và chia sẻ của xã hội; Cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông, canh bảo những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, tuyên truyền các thông điệp về An toàn giao thông từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức cùa người tham gia giao thông.

6. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của thành phố về cải cách hành chính; Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơquan, đơn vị, địa phương.

7. Tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nâng cao Chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023-2024; đẩy mạnh tuyên truyền về cải thiện Chỉ số PGI của thành phố.

8. Tuyên truyền Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố.

9. Tổ chức tuvên truyền, phổ biến và quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công nghiệp sinh học nói chung và công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp nói riêng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật có đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế quốc dân.

10. Nâng cao thời lượng và hiệu quả các chương trình, chuyên mục, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh báo nguy cơ tai nạn, hướng dẫn tham gia giao thông an toàn.

11. Tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân hướng đến sự thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen trong tiêu dùng, sản xuất, sinh hoạt, góp phần cho công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Xác định rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn của đất nước; là tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, yếu tố quan trọng nhất của môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng và an ninh; là không gian sinh tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa gắn liền với đời sống, sinh hoạt của các cộng đồng dân cư.

Tài liệu đính kèm tại đây

Kế hoạch số 180/KH-MTTQ-BTT ngày 18/10/2023

Kế hoạch số 03/KH-BATGT ngày 20/10/2023

Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 17/10/2023

Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/10/2023

Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 18/10/2023

Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 23/10/2023

Văn bản số 7089/VP-GT ngày 17/10/2023

Văn bản số 911/TTCS-TQ ngày 13/10/2023

Văn bản số 920/TTCS-VP ngày 16/10/2023

Văn bản số 2133/STP - PBGDPL ngày 12/10/2023

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang