image banner
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 – 2025
(Haiphong.gov.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 14/3/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Chỉ thị, sau 05 năm triển khai Chương trình hành động số 59-CTr/TU, ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến hết tháng 11/2023, trên địa bàn thành phố, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 46,0% và tự nguyện đạt 2,52% lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,35% dân số thành phố; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được bảo đảm.

Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm xã hội còn chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố; số lượng nông dân, lao động tự do, lao động thuộc khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm tỷ lệ còn thấp; một số địa phương có các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa thực hiện nghiêm các quy định về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

BHXH thành phố ra quân hưởng ứng Tháng triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân.

Nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mở rộng diện bao phủ người tham gia, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân và đến năm 2025 có khoảng 55% lực lượng trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tồ chức chính trị – xã hội thành phố thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cụ thể hóa bằng Nghị quyết của tổ chức Đảng và đưa nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hằng năm vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội; khẳngđịnh vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp với lộ trình phù hợp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyên lợi của người tham gia. Đưa tiêu chí vận động gia đình, khu dân cư tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế là tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù họp nhất tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, các tầng lớp Nhân dân về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với việc đảm bảo an sinh xã hội; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân khi tham gia; tích cực tham gia bào hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tự bảo đảm cuộc sống khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cán bộ, đảng viên gương mẫu tham gia và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ ba, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; bảo đảm và duy trì bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt để phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Đồng thời tiếp tục công khai, xử lý các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Thứ tư, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực phối hợp, chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung về phát triển người tham gia, công tác thu nộp, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý theo hướng công khai minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bổ sung, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn tài chính từ ngân sách thành phố, nguồn viện trợ, nguồn xã hội hóa, các quỹ từ thiện và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân… để hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (đặc biệt là cho người nghèo, người cận nghèo), bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ năm, trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 03/8/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phô chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát và nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp nguồn lực của thành phố.

Thứ sáu, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất sửa đổi những vấn đề chưa phù hợp.

Thứ bảy, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tăng cường chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị; thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ tám, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai quán triệt Chỉ thị tới các cấp ủy đảng, chính quyền; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp, các ngành và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ thị được quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và phổ biến trong Nhân dân.

Hoàng Tùng 

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3736907 - Fax: 0225.3736907

Email: tiepdan_sotttt@haiphong.gov.vn

Trưởng ban biên tập: Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở

Copyright © Cổng thông tin điện tử Sở Thông Tin Và Truyền Thông.

Chung nhan Tin Nhiem Mang