UBND huyện Cát Hải Thông báo về việc thi tuyển phương án kiến trúc Cổng chào thuộc Dự án Xây dựng Cổng chào khu Trung tâm du lịch Cát Bà.

Tên Dự án: Xây dựng Cổng chào khu Trung tâm du lịch Cát Bà.

Cơ quan quyết định thi tuyển: UBND huyện Cát Hải.

Cơ quan tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải. Địa chỉ: Số 01, đường Hà Sen, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải; ĐT: 02253.888.629

Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 15/10/2021.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h00 ngày 15/11/2021 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí (gồm: Kê hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng….) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải.

Khu Trung tâm du lịch đảo Cát Bà.

Thông tin liên hệ: Ông Vũ Việt Phát, Trưởng Bộ phận Quản lý dự án và giám sát đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải; ĐT: 0378.726912.

Các tổ chức, cá nhân mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển.